Nghị định về Kinh Doanh Dịch Vụ Đòi Nợ

Nghị định về Kinh Doanh Dịch Vụ Đòi Nợ

Nghị định về Kinh Doanh Dịch Vụ Đòi Nợ CHÍNH PHỦ_______ Số: 104/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 6  năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ _____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật...

Read more